Język polski - gimnazjum

Język polski - gimnazjum


Temat z podstawy programowej

Link i opis

Gimnazjum, kl. III
Uczeń samodzielnie buduje interpretację tekstu. Wyraża wrażenia na temat utworu poprzez rozpoznawanie znaczeń dosłownych i przenośnych, badanie kompozycji utworu; formuuje wnioski interpretacyjne i kreuje wypowiedzi twórczych inspirowane tekstem.
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/105
Gimnazjum kl. III:
Uczeń doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury; zyskuje nowe narzędzia; poznaje nowe gatunki i konwencje literackie; wykorzystuje poznane pojęcia w refleksji o literaturze i wartościach
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/146
Gimnazjum, kl.III: Uczeń rozpoznaje intencje wypowiedzi (aprobatę, dezaprobatę, negację, prowokację). Rozumie pojęcie stylu.
Rozpoznaje wyrazy wieloznaczne i rozumie ich znaczenia w tekście.
Dostrzega zróżnicowanie słownictwa - rozumie jego funkcję w tekście.
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/33
Gimnazjum: I. Krasicki, „Żona modna”
Sarmatyzm, francusczyzna.http://www.wilanow-palac.art.pl/maria_kazimiera_i_inne_elegantki.html